Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

DIRKDUPRESCULPTURES
Rommelsweg 39 - 9980 Sint-Laureins België
info@dupre.be
M: +32 472 344 258
Ondernemingsnummer: 0711.445.807
BTW-nummer: BE 0711.445.807

Algemene Bepalingen en Voorwaarden 

De webshop van DIRKDUPRESCULPTURES, een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te Rommelsweg 39 - 9980 Sint-Laureins België, BTW BE 0711.445.807, biedt klanten de mogelijkheid om de sculpturen online aan te kopen. De sculpturen worden aangekocht via deze webshop en verzonden naar de aankoper middels een aangeduide verzendmaatschappij. 
Onderhavige Algemene Bepalingen en Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop. Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop moet de klant deze Bepalingen en Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid hiervan, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door DIRKDUPRESCULPTURES aanvaard zijn.

Kostprijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW. De klant wordt geïnformeerd indien er sprake is van leverings-, reserverings-, of administratieve kosten, taksen of belastingen.
Bvb, bestellingen komende van buitenaf de Europese Unie kunnen onderhevig zijn douane kosten. Deze verschillen van regio tot regio. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.
Het geldende BTW tarief  van 6 % is van toepassing zoals vermeld in het KB nr 20, Tabel A, Rubriek XXI, §1 .
De klant heeft de keuze tussen de betaalwijzen aangereikt in de webshop: via kredietkaart, bankkaart of overschrijving.
Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen mogelijks elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
DIRKDUPRESCULPTURES is gemachtigd om een bestelling te weigeren indien het vermoeden bestaat van fraudegedrag of kopieergedrag alsook bij ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.
De aangekochte sculpturen worden verzonden na ontvangst van de voorziene betaling.

Inhoud en aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop met de grote zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, beperkte materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DIRKDUPRESCULPTURES niet.
DIRKDUPRESCULPTURES is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DIRKDUPRESCULPTURES is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over de sculpturen, de beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf, per e-mail, contact op te nemen met DIRKDUPRESCULPTURES. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. DIRKDUPRESCULPTURES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Online aankopen 

Online bestellen verloopt bij via de webshop, www.dirkdupresculptures.com.
Bestellingen komen steeds terecht in een winkelmand die de klant kan raadplegen, en desgewenst kan aanpassen. Om de bestelling af te ronden, wordt een betaling gevraagd. Van zodra uw bestelling geplaatst is, ontvangt de klant een mail met bevestiging van de bestelling.  DIRKDUPRESCULPTURES is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Verzending en retour policy

Na ontvangst van de betaling wordt het product opgestuurd via een op de webshop aangeduide koerierdienst, dit binnen de 7 werkdagen tenzij anders vermeld op de website. DIRKDUPRESCULPTURES kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering. Leveringskosten zijn mee opgenomen en apart weergegeven bij aankoop via de webshop. 
DIRKDUPRESCULPTURES sculpturen zijn leverbaar binnen de Europese Unie alsook daarbuiten.
Voor aankopen en leveringen buiten de Europese Unie is afspraak nodig via e-mail. 
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling via de webshop.

Elke beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan DIRKDUPRESCULPTURES.
Ingeval van levering in consignatie is het de verantwoordelijkheid van de klant om de producten te vrijwaren van schade (breuk, diefstal).
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door DIRKDUPRESCULPTURES was geboden.

Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten in hun hoedanigheid van consument bij aankoop van online sculpturen bij DIRKDUPRESCULPTURES. Indien het herroepingsrecht van toepassing is:
de Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, DIRKDUPRESCULPTURES , via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan via het mailadres: info@dupre.be.
Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld (per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de sculpturen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DIRKDUPRESCULPTURES heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan DIRKDUPRESCULPTURES. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De gemaakte kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking. 
Indien de teruggestuurde sculptuur op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DIRKDUPRESCULPTURES zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van behandeling van de goederen door de Klant.
Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal DIRKDUPRESCULPTURES alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat DIRKDUPRESCULPTURES op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan DIRKDUPRESCULPTURES wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan standaard levering worden niet terugbetaald. DIRKDUPRESCULPTURES betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover DIRKDUPRESCULPTURES beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 100 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt DIRKDUPRESCULPTURES zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, DIRKDUPRESCULPTURES, respecteert de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, indien u hiervoor kiest ook het versturen van nieuwsbrieven. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan DIRKDUPRESCULPTURES - Rommelsweg 39 - 9980 Sint-Laureins België - info@dupre.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot DIRKDUPRESCULPTURES - Rommelsweg 39 - 9980 Sint-Laureins België - info@dupre.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens bij het aanmaken van een account en het gebruik van zijn paswoord. DIRKDUPRESCULPTURES kan anonieme online  bezoekersstatistieken inzien om na te gaan welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op DIRKDUPRESCULPTURES.

Gebruik van cookies
Zie hiervoor naar het cookiebeleid op deze website.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking geldigheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door DIRKDUPRESCULPTURES om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden
Deze algemene voorwaarden primeren en andere voorwaarden kunnen spelen mits uitdrukkelijk akkoord van DIRKDUPRESCULPTURES.

Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht 
Bij geschillen Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
DIRKDUPRESCULPTURES kan zich bij een geschil wenden tot de rechtbank van zijn zetel.